Nylon Pure Silk Shafts

Nylon Pure Silk Lemon Shaft/Stems

Nylon Pure Silk Mauve Shaft/Stems

Nylon Pure Silk Pink Shaft/Stems

Nylon Pure Silk Sky Shaft/Stems